Studijní plány

Doporučení pro diplomovou práci

Při psaní diplomové práce se můžete řídit doporučeními sepsanými v požadavcích na DP. Jedná se o doporučení nejenom pro diplomanty, ale i pro vedoucí a oponenty.

Požadavky ke státní závěrečné zkoušce

Mnoho užitečných informací najdete na stránkách garanta programu matematika. Zde je přímý odkaz na podrobné požadavky k magisterským státnicím PMSE.

Akreditace platná od roku 2013/14

Studenti, kteří nastoupili na navazující magisterské studium ve školním roce 2013/2014 nebo později již studují podle nové akreditace (označenou jako plán N v Karolince). Více informací lze najít na příslušné stránce garanta programu matematika. Zásadní změnou je, že obor PMSE se již nedělí na studijní plány, ale zavádí se volitelné okruhy státních závěrečných zkoušek (SZZ). Průvodce SZZ a soupis změn v předmětech připravuji.

Pro tento okamžik bych pouze zdůraznil, že jak je patrné z doporučených průběhů studia a z okruhů státní závěrečné zkoušky, první semestr je pro všechny studenty oboru společný (s výjimkou studentů, kteří nepřišli z oboru Obecná matematika, zaměření Stochastika na MFF UK, ti si musí nejprve doplnit některé znalosti, viz níže). Při standardním průběhu studia stačí volbu zaměření (tématu pro 2. okruh SZZ) a specializace (tématu pro 3. okruh) provést na začátku druhého semestru (specializaci lze v některých případech změnit/zvolit i na začátku třetího semestru). Volit téma pro diplomovou práci pak lze až do druhé poloviny února.

Pár osobních rad a postřehů

Příchod z jiného bc studia

Může se stát, že jste nastoupili do navazujícího magisterského studia PMSE a nemáte vystudovaný bakalářský obor Obecná matematika programu Matematika na MFF UK. V tom případě je nutné doplnit si znalosti na počáteční úroveň oboru PMSE. K tomu slouží studijní plány pro přechodový ročník, který vám umožní načerpat znalosti podle požadavků na uchazeče. Bez těchto znalostí je jen málo pravděpodobné, že byste uspěli ve studiu.

Šetřete síly, ale nezapouzdřete se

Možná vám přijde zajímavých mnohem víc přednášek a seminářů, než nacházíte v doporučených plánech (což je pochopitelné, o to se snažíme). Samozřejmě můžete chodit na více předmětů a získat tak víc než 120 kreditů, což je standardní průběh studia; vždy ovšem zvažte, na co vše stačíte a co už by mohlo být nad vaše síly, nepřeceňujte své síly a uvědomte si, že hlavní cíl je včas dokončit studium (včetně napsání diplomové práce).

Na druhou stranu mi přijde škoda nevyužít možnosti získat širší přehled v oboru PMSE. To znamená, vybrat si za volitelné předměty takové, které spíš rozšiřují obzor, než prohlubující úzkou specializaci. V každém doporučeném průběhu máte volné kredity, které můžete takto využít, případně (ale to dobře zvažte) můžete zapsat víc předmětů než se vejde do 120 kreditů. Nikdy totiž nevíte, kam vás osud zavede a je lepší být připravený na více výzev, než zapouzdřený v jedné úzké škatulce. Může se to zdát být v rozporu s předchozím odstavcem, ale berte to jako můj osobní názor, ne jako dogma.

Volba okruhů u SZZ

Nově se v akreditace zavádějí povinně volitelné okruhy SZZ. V doporučených plánech se dočtete, jaké kombinace okruhů jsou vhodné. Nebojte se, že volbu budete muset udělat rychle či v časové tísni. Doporučené průběhy studia dovolují vybrat si druhý a třetí okruh SZZ na začátku druhého semestru (u třetího okruhu v některých případech dokonce ještě na začátku třetího semestru).
Volba druhého okruhu by měla být navázána na volbu třetího okruhu a jen velmi nadané a pracovité studentky a velmi nadaní a pracovití studenti by mohli uvažovat i o jiných kombinacích okruhů SZZ

Studijní plány dobíhající akreditace

Studenti, kteří nastoupili na navazující magisterské studium nejpozději v roce 2012/13 dostudují podle dobíhající akreditace. Navazující magisterský obor PMSE dělí na tři studijní plány s různými povinnými a povinně volitelnými předměty. Některé předměty budou v souvislosti s přechodem na novou akreditaci přejmenovány, přesunuty, zkráceny či rozšířeny; zkrátka nahrazeny ekvivalentním (z hlediska studijních povinností) předmětem. Některé předměty budou vyučovány naposledy.

Studijní plány oboru PMSE podle dobíhající akreditace jsou:

Garant oboru

Kontakt

doc. RNDr. Daniel Hlubinka, Ph.D.

tel. 221 913 273

MFF Karlín, první patro, místnost K152

Konzultační hodiny garanta

Uterý 8.30-9.00

Chci se dozvědět o:

Bc. zaměření Stochastika

Jaké jsou studijní plány?

Co znamená přechod na novou akreditaci?

Chci se hlásit na doktorské studium.

Několik rad ke studiu.